RISS nr 2 2009

Innhald:

Janicke L. Zehetner: Da middelalderarkeologi ble «ordentlig» arkeologi

Yngve Thomassen Flognfeldt: The Vulture Project, Basilicata, Italia

Christine Tøssebro: Materiell kultur i flytende form – Hvordan kan alkoholbruk og drikkekultur belyses arkeologisk?

Emily de Bree: En klassisk anbefaling – orientering om det norske instituttet i Athen

Pål Steiner: Arkeologi og historie sett fra egyptiske graver

Audun Berg Selfjord: Bokanmeldelse: Vitark 6, Acta Archaeologica Nidrosiensia. Det 10. Nordiske bronsealdersymposium 5.- 8. oktober 2006

 

Da middelalderarkeologi ble

«ordentlig» arkeologi

Janicke L. Zehetner

I 2009 har Bergens middelalderarkeologiske miljø flere små og store

jubileer å markere; det er 50 år siden Asbjørn Herteig ble ansatt som

arkeolog, 30 år siden ansvaret for utgravinger av middelalderanlegg på

landsbygden ble lagt under landsdelsmuseene, 25 år siden første pub-

likasjon i serien Bryggen Papers og 15 år siden arkeologisk institutt fikk

sitt første øremerkede professorat med vekt på middelalder- og agra-

rarkeologi. Jeg vil her kort se på noen milepæler i den utviklingen som

samlet har ført til et bredt og tverrinstitusjonelt middeladerarkeologisk

fagmiljø i Bergen, og jeg går helt tilbake til den tiden da – muligens –

middelalderarkeologi enda ikke ble sett på som ordentlig arkeologi.

 

The Vulture Project,

Basilicata, Italia

Yngve Thomassen Flognfeldt

I skyggen av den inaktive vulkanen Monte Vulture (1326 moh), ligger et

distrikt som deler navn med vulkanen. Området er både rikt på natur,

jordbruk, men også arkeologi. Høsten 2008 ble ”The Vulture Project”

startet opp av Dr. Richard Fletcher med finansiering fra Comune di

Rionero in Vulture (kommunen), og Comunità Montana Vulture (sam-

lingsorgan for flere kommuner i regionen). Målet med prosjektet er:

I. Utgravninger av en romersk villa, bad og industrielt område ved Torre

degli Embrici og utgravninger av føromerske (Lukanske) graver i om-

rådet. II. Survey (overflate- registrering) i regionen, der kartlegging av

boligmønster fra tidlig jernalder til senromersk periode (forhistoriske

lokaliteter blir også kartlagt).

 

Materiell kultur i flytende form

– Hvordan kan alkoholbruk og

drikkekultur belyses arkeologisk?

Christine Tøssebro

Drikking er en sosial aktivitet, som har spilt en viktig strukturerende

rolle i sosiale relasjoner knyttet til identitet, status og makt, og drik-

kemønstre kan dermed være svært informativ om samfunn og kultur

generelt. Ifølge den britiske arkeologen Andrew Sherratt er mat og

drikke de mest essensielle formene for materiell kultur (Sherratt 1995).

Det er derfor et interessant og viktig tema å studere for å forsøke å

forstå fortidens samfunn. I den følgende teksten vil jeg se nærmere på

drikkekultur, belyst av arkeologiske kilder. I tillegg vil jeg ta opp en del

teoretiske perspektiver omkring dette emnet.

 

En klassisk anbefaling

– orientering om det norske instituttet i Athen

Emily de Bree

Å studere klassiske fag ved Universitetet i Bergen kan innimellom

føles som et ensomt løp. Alle foredrag og seminarer omhandler

nordiske emner, alle kurs og feltarbeidsutlysninger gjelder nord-eu-

ropeiske fagområder, og ingen ekskursjoner går til de områdene man

studerer. Med få studenter på ditt fagområde føles det innimellom

som om man er på en øde øy fagmessig, og få eller ingen skjønner

din facinasjon for emnet. Dette opplevde ihvertfall jeg innimellom

som student i klassisk arkeologi, en av to i mitt kull som valgte den

retningen. Så fikk jeg muligheten til å dra til Athen i forbindelse med

arbeidet med masteroppgaven, og der fikk jeg oppleve en helt annen

hverdag.

 

Arkeologi og historie sett fra

egyptiske graver

Pål Steiner

I denne artikkelen skal vi se nærmere på forholdet mellom materielle

og skriftlige kilder i det gamle Egypt. I vår rekonstruksjon av den over

3000 år lange historien er kildene mange og flersidige, og forholdet

mellom ting, tekst og bilde står alltid sentralt. Skriftlige kilder er uvur-

derlige for historieskriving, men arkeologiske funn modifiserer stadig

bildet av historien. Keramikkstudier kan stå som illustrasjon for sam-

virket. Dette voksende feltet er i dag av særdeles stor betydning for

vår kjennskap til kronologi og økonomi, og står sentralt i beskrivelsen

av forbindelsen mellom sentraladministrasjon og provins, og mellom

Egypt og naboland. For eksempel gjenspeiles vekslende overganger fra

sentralstyre til føydalstyre i forholdet mellom lokal og sentral keramik-

kproduksjon, mens funn av minoisk keramikk utenfor elitekontekst ty-

der på en bredere kontakt mellom sivilisasjonene enn tidligere antatt.

 

Bokanmeldelse: Vitark 6, Acta

Archaeologica Nidrosiensia

Det 10. Nordiske bronsealdersymposium 5.- 8. oktober 2006

Audun Berg Selfjord

Serien Vitark er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Vitenskaps-

museet i Trondheim og Tapir Akademisk Forlag. Målet er å presentere

ny norsk og nordisk forskning innenfor arkeologi. Vitark 6 inneholder

14 av 22 foredrag som ble holdt i Trondheim i 2006, under det 10.

Nordiske bronsealdersymposiet. Det er en variert samling artikler som

spenner over mange tema som alle omhandler bronsealder på for-

skjellig måte.