RISS 2011 nr. 2, årgang 9

INNHOLD:

Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. De historiske perioder.

Av Jørgen Christian Meyer

Katedralen på Sai Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan

Av Henriette Hafsaas-Tsakos & Alexandros Tsakos

Arkeologisk feltarbeid på Stend – feltkurs for arkeologistudenter ved UiB

Av Eirik Hjelmtvedt

Bjørkum – Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid.

Av Morten Ramstad

Presentasjon av Masteroppgaver i arkeologi ved AHKR, UiB høst 2010/vår 2011

 

INGRESSER:

Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. De historiske perioder.

Jørgen Christian Meyer

I forrige nummer præsenterede Nils Anfinset den forhistoriske del af det fælles syrisk-norske projekt ”Palmyrena: City, Hinterland and CaravanTrade between Orient and Occident”, finansieret af NFR. I dette nummer skal vi se på Palmyra og byens forhold til oplandet i historisk tid.

 

Katedralen på Sai. Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan

Henriette Hafsaas-Tsakos & Alexandros Tsakos

Det er første gang på seks år at Henriette tilbringer vinteren i mørke,slaps og kulde, og for Alexandros er det en ny opplevelse av det barskeklimaet her nord. Vanligvis vier vi denne årstiden til arkeologiskfeltarbeid i Sudan, men i år holder vår nyfødte sønn og avhandlingsinnspurtoss her i Bergen. Forespørselen fra RISS om å bidra til temanummeretom feltarbeid var derfor en anledning til å tenke tilbakepå tilværelsen som arkeolog på en øy i Nilen der solen alltid skinner…

 

Arkeologisk feltarbeid påStend– feltkurs for arkeologistudenter ved UiB

Eirik Hjelmtvedt

Høsten 2010 var jeg og mine medstudenter på arkeologisk feltkurs påStend i Fana, Bergen kommune. Kurset er en del av mastergradstudieti arkeologi ved Universitetet i Bergen. Om noen så for seg et eventyrpå linje med alle arkeologers helt Indiana Jones begir seg ut på, tokde grundig feil. Kanskje treffer man på dem senere. Feltkurset påStend var tross alt et innføringskurs i arkeologisk feltarbeid, og av desom deltok hadde mindretallet noe som helst erfaring innenfor feltet.Etter min mening kommer feltkurset lovlig sent i studiet. En studentsom finner ut at han ikke liker å grave i det hele tatt, har kanskje kjørtfeil et sted da han søkte seg inn på masterstudium i arkeologi. Menfor meg var feltkurset en positiv opplevelse. Jeg elsker å grave!

 

Bjørkum. Et innblikk i nye økonomiske og sosialestrukturer i tidlig vikingtid.

Morten Ramstad

I 2009 ble det på Bjørkum, Lærdal i Sogn og Fjordane, avdekket ethelt spesielt funnsted fra Vikingtid uten klare paralleller i Norge. Bjørkumser ut til å ha vært et samlingssted med både utøvelse av norrønkult så vel som produksjon av gjenstander. I det følgende skal vi senærmere på noen av funnene som ble gjort og de foreløpige tolkningeneav stedet.