RISS 2023 nr. 5 «Vann»

Leder:

I denne utgaven tar vi et dypdykk i temaet “vann”. Vann som ressurs, som livsgrunnlag og som ødeleggende kraft er noe alle mennesker i alle tidsperioder har vært nødt til å forholde seg til. Vann har gjennom alle tider påvirket måten vi lever på, hvor vi bosetter oss, hvor vi reiser og hvilke ressurser vi utnytter. Elver, hav og innsjøer har gitt både fortidens og nåtidens individer mange muligheter; alt fra å ta i bruk marine matressurser, til å danne enorme handelsnettverk via sjøfart. Vann skaper også muligheter og utfordringer innenfor arkeologien i dag på grunn av dets bevarende og eroderende effekter på arkeologisk materiale. Det allsidige forholdet alle mennesker, kulturer og grupper har hatt til vann reflekteres i det tematiske mangfoldet i tekstene vi har fått inn. Geografisk strekker innslagene seg fra Sudan i sør til Norge i nord. Tidsmessig strekker de seg fra steinalderen og helt til i dag.

Hvordan fortidens individer i Sudan har forholdt seg til vann, og fraværet av vann i ørkenen, belyses i et intervju utført av Helene Robinson. I intervjuet forteller arkeologene Alexandros Tsakos, Gidske Leknæs Andersen, Henriette Hafsaas, Julien Cooper og Knut Krzywinski om feltarbeidet de har deltatt i i Sudan. Utviklingen av Romas havner og deres funksjon får vi innblikk i gjennom Simon Malmbergs artikkel. Anika Stoll greier ut om hvordan klimaendringene påvirker grunnvannsnivået og dermed bevaringsforholdene under bryggen i Bergen. Her kan en lese om hvordan vi regulerer og veileder regnvannet for å håndtere og verne om det arkeologiske materialet i den historiske bykjernen, og hvilke tiltak vi kanskje må gjøre i fremtiden. Sandra Knutsen analyserer funn av fiskebein fra jernalder og middelalder, og diskuterer hva dette materialet forteller om fiskehandelen i Norge. Av Dawn E. Mooney har vi fått en prosjektbeskivelse av MARGAIN-prosjektet. MARGAIN går ut på å danne et inntrykk av livet på kystlokalitetet ved Nord-Atlateren fra vikingtiden til tidlig moderne tid. Dette gjøres ved å kombinere etnografiske informasjonskilder og miljøarkeologi. MARGAIN tar også sikte på å bruke forskningsresultatene i formidling av klimakrisens innvirkning på kystlandskap. Elin Hulda Gussiås’ tekst tar oss til det gamle Egypt, og utviklingen av vanning- og irrigasjonssystemer. I tillegg til å være
livgivende og nødvendig har vann også enorme destruktive krefter. toreggatsunamien som traff Norges og Skottlands kyster for 8200 år siden blir belyst i Astrid Nylands artikkel. Hun reflekterer rundt hvordan steinaldersamfunnet organiserte seg i kjølvannet av ødeleggelsene, og hvordan informasjon om tsunamien kan ha blitt overlevert gjennom blant annet folketro for å redusere samfunnets sårbarhet overfor naturkatastrofer.

Vi i redaksjonen vil gjerne takke alle som har bidratt med tekster til dette nummeret!
Jeg ønsker også å si tusen takk til alle i RISS-redaksjonen for arbeidet de har gjort
med denne utgaven, og arbeidet de gjør for å skape faglig og sosial kontakt mellom

arkeologistudenter og fagmiljøet. Til slutt vil jeg takke deg som har kjøpt denne utga-
ven av RISS. Jeg håper det vil være like interessant og givende for deg å lese den som

det har vært for oss å jobbe med den.

Redaktør
Idunn M. J. Abelsnes

Redaksjonen:

Idunn M. J. Abelsnes
Elin Hulda Gussiås
Marie Hansteen Hagness
Malin Røgenes,
Bendik Nilsen Bergendal
Julie Fjesme Sundby
Birte Elise Viddal Dybvik
Helene Robinson
Edvind Kjærstad
Ada Harboe
Rosa Vaksdal
Tonje Jokiel
Lena Marie
Eriksen Mæland
Julieta Suarez
Marita Træet Heimsæter
Kristin Tobiassen
Yrja Skjærum
Anika Stoll
Sandra Knutsen

Forside: Malin Røgenes. Illustrasjon inspirert av mosaikkpanel (fra hus VIII.2.16) funnet i Pompeii, ca. 100-1 BC. Kan sees på Nasjonalt arkeologisk museum i Napoli, Italia.

Grafisk formgiver: Marie Hansteen Hagness.

Illustratører: Malin Røgenes, Julieta Suareaz og Lena Marie Eriksen Mæland.