RISS 2005 nr. 1, årgang 3

RISS nr. 1 2005Bjørkeli, Birgitte og Jenssen, Atle: Anskot, en verkstedplass på Bømlo fra steinalderen
Gabrielsen, Kristine: Steinkorset ved Fantoft stavkirke. Fortidsminne på vandring
Birgisson, Bergsveinn: Mannen som endra noregshistoria
Melle, Torbjørn: Verne eller fjerne fornminne? Om kjøpslåing i fornminneforvaltninga
Handeland, Heidi: Kvitevoll
Diinhoff, Søren: Arkæologiske undersøgelser ved Bergen Museum. Prosjektleder: Søren Diinhoff
Presentasjon av innleverte hovedfag -og mastergradsoppgaver ved Arkeologisk institutt i 2004 

 

Anskot, en verkstedplass på Bømlo fra steinalderen
Birgitte Bjørkeli og Atle Jenssen
Bømlo-området i Ytre Sunnhordaland har helt siden århundreskiftet stått sentralt i steinalderforskningen på Vestlandet. Håkon Shetelig avdekket over flere år banebrytende funn etter storstilt økseproduksjon av bergartsøkser av grønnstein fra bl.a. Hespriholmen og Stegahaugen. Disse undersøkelsene varte fram til 1943. Utgravingen av steinalderlokaliteten Sokkamyro på gården Vespestad påviste enorme avfallsmengder av grønnstein som gjorde det klart at en her hadde å gjøre med en verkstedsplass som kronologisk kunne plasseres i yngre steinalder.  

 

Steinkorset ved Fantoft stavkirke. Fortidsminne på vandring
Kristine Gabrielsen
På en liten haug like ved Fantoft stavkirke står det i dag et stort og massivt steinkors. I likhet med stavkirken, er Fantoft i Bergen ikke dets opprinnelige sted. Hvor er så dette, og hvilken betydning kan steinkorset i så fall ha hatt der?  

 

Mannen som endra noregshistoria
Bergsveinn Birgisson
Forskalingssnekkaren Olav Toft på Sotra er kanskje den siste av ei rekkje hobbyarkeologar som har hatt mykje å seia for den eldste noregshistoria. Andre godt kjente er geologen Anders Nummedal som oppdaga Fosnakulturen, og rørleggjaren Erling Johansen i Fredrikstad. Desse tre har mykje til felles. De må kallast «lekmenn» i arkeologifaget, i same stund som dei har noko slags nådegåver når det gjeld å lesa landskapet og finna restar frå svunnen tid. Alle har dei hjelpt til med å opna opp dei lærde sine augo for den eldste busetnadshistoria i Noreg.  

 

Verne eller fjerne fornminne? Om kjøpslåing i fornminneforvaltninga
Torbjørn Melle
Temaet for denne artikkelen er problematikken kring vern eller frigiving av fornminne. Målsettinga er å prøve å kaste lys over korleis interessegrupper i samfunnet er med på å påverke kva fornminne som har livets rett. Saka om Tjernagelhaugen i Sveio kommune i Sunnhordland vil bli nytta som illustrasjon.  

 

Kvitevoll
Heidi Handeland
I vegtraseen til Halsnøysambandet føretok Bergen Museum sommaren 2004 arkeologiske undersøkingar på garden Kvitevoll på Halsnøy i Kvinnherad. Det var ikkje registrert fornminne på Kvitevoll frå før, men fylkeskommunale undersøkingar i samband med planlegging av vegtraseen synte mange spor frå både førhistorisk og historisk tid. Kjende funn frå nabogardane Tofte og Landa tyda også på at Kvitevollgravinga kunne gi interessante resultat. Mellom anna vart ein båt frå romertid/folkevandringstid funne i ei myr på garden Tofte tidleg på 1900-talet. Det var såleis med visse forhåpningar vi starta gravinga dette året. I løpet av 2 månader deltok fleire arkeologar, botanikarar og ein zoolog i å undersøke to felt, eitt av dei allereie avdekka på ei førundersøking hausten 2003. Leiar for prosjektet var Kari Kristoffersen.  

 

Arkæologiske undersøgelser ved Bergen Museum
Søren Diinhoff
Etne Sjukeheim, Gjerde gnr. 9, Etne kommune, Hordaland.
Olden Kyrkegard, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.
Grøvik Verk, Håvoll gnr. 5, bnr. 2 m.fl., Ørsta kommune, Sunnmøre.
Voldum – Borlaug, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.
Lokalitet 1: Berge gnr. 64, bnr. 1.
Lokalitet 2: Berge gnr. 64, bnr. 1.
Lokalitet 3: Midtun gnr. 62, bnr. 2.
Lokalitet 5: Skårheim gnr. 71, bnr. 2.
Lokalitet 8: Eråker gnr. 77, bnr. 4.
Lokalitet 9: Teigum gnr. 73, bnr 1.  

 

Presentasjon av innleverte hovedfag -og mastergradsoppgaver ved Arkeologisk institutt i 2004:
Kaupanger. En analyse av kaupangens lokalisering og funksjon.Christoffer Knagenhjelm
Egger av tid og rom. Transformasjonen av steinalderens fangstsamfunn i Vest-Norge.Thomas Bruen Olsen
Mjeltehaugen – fragment frå gravritual.Trond Eilev Linge
Arkeologisk praksis – mellom lovverk og akademia.Torbjørn Melle
Landskap og samfunn i seinmesolitikum. Distribusjon og diskusjon av lokaliteter og gjenstander i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.Sigrid Mannsåker Gundersen
Cosmology and material culture – an ethnoarchaeological from Nepal.Oddhild Dokset
Fortellinger om sverdet. Våpenverdighet, ære og krigerideologi i yngre jernalser.Rune Idsøe
Bautasteiner på Sunnmøre. En analyse av steinenes betydning og funksjon i tid og rom.Trude Knutzen