RISS 2006 nr. 1, årgang 4

RISS nr. 1 2006Henriette Hafsaas: Mellom Egypt og Kush.
Henriette Hafsaas: Nødutgravinger i Manasirenes land.
Ole Tveiten: Jarnframstilling mellom aust og vest.
Christoffer Knagenhjelm: Fra Skuldelev til Kaupanger.
Hege Agathe Bakke-Alisøy: Et år med arkeologiske registrering i regi av byantikvaren, Bergen kommune.
Terje Østigård: UBAS – Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter.
Anne Drageset: Et innblikk i Orknøyenes forhistorie.
Angunn Skeiseid: St. Magnus-katedralen i Kirkwall, Orknøyane.
Uteksaminerte cand.philol, m.philol og masterstudenter, 2005.

 

Mellom Egypt og Kush. Historien om C-gruppefolket i Nedre Nubia
Henriette Hafsaas
To av verdens eldste stater oppsto langs Nilens fruktbare bredder: Egypt i nord og Kush i sør. Egypt ble forent under én konge rundt 3000 f.Kr. og det rivaliserende kongdømmet Kush ble etablert i Øvre Nubia rundt 2000 f.Kr. Egypt og Kush kontrollerte dermed hver sin ende av den frodige Nildalen som i årtusener var den eneste ferdselsåren gjennom Sahara. I Nedre Nubia, området mellom de to kongedømmene, bodde et folk som arkeologene har gitt den kjedelige merkelappen c-gruppen. I denne artikkelen vil jeg fortelle om dette nubiske folkets tilværelse mellom Egypt og Kush.

 
Nødutgravninger i manasirenes land
Henriette Hafsaas
Nord for Khartoum, hovedstaden i Sudan, renner Nilen gjennom Sahara og danner en korridor for ferdsel gjennom ørkenen. Til alle tider har ferdselen på elven vært begunstiget av den konstante nordavinden som gjør det mulig å seile mot sør og den milde strømmen som driver båtene mot nord.

 
Jarnframstilling mellom aust og vest
Ole Tveiten
I dei siste åra har det på Filefjellet, mellom Valdres og Indre Sogn, vorte gjennomført fleire større arkeologiske registreringer. Særleg kjent er nok arbeidet kring Tyinvatnet, i samband med fornying av vassdragskonsesjonar, men også andre aktivitetar, særleg hytteutbygging, har medført arkeologiske granskinger.

 
Fra Skuldelev til Kaupanger. Om båtbygging i kjøpstaden i Kaupanger
Christoffer Knagenhjelm
Denne artikkelen bygger på min hovedfagsoppgave om kjøpstaden Kaupanger i Sogn, i Sogn og Fjordane. Her belyste jeg tre sentrale problemstillinger: handelsplassens alder, fysiske avgrensning og funksjon. For å undersøke de funksjonelle sidene ved kjøpstaden, som håndverk og kjøp/salg av varer, var det nødvendig å foreta en fullstendig gjennomgang av alt materiale som kan relateres til plassen. I den forbindelse åpnet det seg en spennende tanke: Kan det ha vært drevet skipsbygging i Kaupanger, og kan to av Skuldelev båtene, som ble utgravd utenfor Roskilde i Danmark, være bygget nettopp her? Jeg vil i denne artikkelen fremme noen argumenter som kan understøtte en slik hypotese.

 
Et år med arkeologisk registrering i regi av byantikvaren, Bergen Kommune
Hege Agathe Bakke-Alisøy
I 2002 inviterte regjeringen kommunene til å søke om å delta i et forsøk med kommunal oppgavedifferensiering. Innenfor kulturminnefeltet ble det godkjent forsøk i Stavanger, Kristiansand og Bergen kommune. Forsøket startet i januar 2004 og skal evalueres i 2007. Byantikvaren har som en prøveordning ansvaret for forvaltning av kulturminneloven. Sommeren 2005 har vært den første sesongen Byantikvaren har hatt arkeologisk registreringer i Bergen kommune. Vi har gjort funn fra flere ulike tidsepoker i forhistorien, fra eldre steinalder og opp til middelalder.

 
UBAS – Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter
Terje Østigård
Arkeologisk institutt ved Universitetet i Bergen har en stor faglig spennvidde som inkluderer perioder og temaer fra steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder, teori og empiriske arbeider samt en rekke internasjonale studier i ulike land. Dette mangfoldet er instituttets store styrke, men potensialet som ligger i de ulike arbeidene har ikke i tilstrekkelig grad blitt synliggjort. I dag er det få publiseringsmuligheter innen norsk arkeologi. Arkeologisk institutt lanserte derfor i 2005 publiseringsserien UBAS – Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Redaksjonen består av Terje Østigård, Lars Forsberg og Janicke Zehetner hvor undertegnede er redaktør.

 
Et innblikk i Orknøyenes forhistorie. Ekskursjon for masterstudenter 21-28 april 2006
Anne Drageset
Orknøyene har en fascinerende forhistorie. Øyene ser ut til å ha vært bebodd kontinuerlig siden siste istid og frem til i dag. Mangel på trær gjorde at de fleste bygninger ble oppført i stein, og som et resultat av dette er en mengde av konstruksjonene svært godt bevarte. I syv dager fikk 13 studenter fra arkeologisk institutt, UiB, oppleve et utvalg av disse kulturminnene under omvisning av lokale arkeologer.

 
St. Magnus-katedralen i Kirkwall, Orknøyane
Angunn Skeiseid
Ein av dagane på studieturen var sett av til å få grundigare kjennskap til den største byen på Orknøyane, Kirkwall, eller Kirkjuvágr (kyrkjevika/-vågen) som byen heitte på norrønt. Det mest iaugefallande og ruvande monumentet i byen må seiast å vere St. Magnus-katedralen som vart byrja bygd i 1137 til minne om jarlen Magnus Erlingsson.

 
Uteksaminerte cand. philol, m. philol og masterstudenter, 2005:

 • Øystein Rønning Andersen: The So-Called Ekklesiasteria of Southern Italy and Sicily: Exclusively Political or Multifunctional Edifices?
 • Linda Cecilie Berg: Heddal og Røldal. En komparativ analyse av to kirkesteder
 • Birgitte Bjørkli: “Den arktiske steinalderen i sør” – En studie av skiferfunn fra Sørøst-Norge, Oldsakssamlingens museumsdistrikt
 • Kristoffer Dahle: Norm og Praksis. Bruk og forvaltning av utmark i midtre Romsdal i et langtidsperspektiv
 • Sissel Føinum: ”Mørke århundrer” på Kreta. En studie av Kera Karfi
 • Vibeke Lia: Bruk og uttrykk gjennom tid i et jordbrukslandskap,Ornes i Luster, En arkeologisk landskapsanalyse med punktundersøkelser i innmark
 • Hale Moharramzadeh: Achaemenid or Persian Cyprus, a question of definition
 • Rosette Kyazike Mulinde: Iron Age pottery from Chobi sector, Murchison Falls National Park
 • Ancila Nhamo: Out of the labyrinth: an enquiry into the significance of Kudu in San rock art of Zimunya, Manyikaland, Eastern Zimbabwe
 • Dorthe Nistad: The Multivocality of the Bull Symbol. Discussed by the Archaeological Material from the Neolithic and the Bronze Age in the Eastern Mediterranean
 • Ole Tveiten: Utkant eller egg? Jarnutvinning i Møre og Romsdal i førhistorisk tid og mellomalder.