RISS 2005 nr. 2, årgang 3

RISS nr. 2 2005Kristoffer Dahle: ”Sem at forno fare hever verit”? Budeiens sosiale identitet i vikingtid og tidlig middelalder.
Heidi Joki: Sentralplasser som multifunksjonelle plasser Himlingøje og Gudme/Lundeborg – to sentralplasser i Danmarks yngre romertid (150 e.Kr.- 400 e.Kr.)
Kristin Fjelberg: Gravferd i Byrkjehaugen – ei rituell framsyning?
Sigrid Alræk Dugstad: Formidling og Eksperimentell Arkeologi. Seminar på Hordamuseet 5-6 mars 2005
Live Johannessen: Utgravinger Bergen museum 2005
David Simpson: Utgravinger ved Bergen museum 2004 -Rugsund
Tor Arne Waraas: Utgravning på Mongstad, Lindås kommune Hordaland

 

”Sem at forno fare hever verit”? Budeiens sosiale identitet i vikingtid og middelalder
Kristoffer Dahle
I reisebeskrivelser og etnologiske skildringer fra 1700- og 1800-tallet blir budeiene framstilt som blide, stolte og arbeidsomme kvinner, men også som fagre og farlige fristerinner. De karakteriseres nærmest som ”personifiserte huldre”. Synet var nok ulikt i ulike sosiale lag, men innenfor det gamle bondesamfunnet kunne budeieyrket både gi respekt og anseelse. Ofte var det kona eller en av døtrene på gården som stod for setringen, eller så ble det leid inn budeier fra nærliggende gårder. Seterdriften har imidlertid etterlatt seg få materielle spor, og dette gjør det vanskelig å si noe om sosiale forhold i eldre tider. I denne artikkelen vil jeg presentere en alternativ innfallsvinkel til å nærme oss budeienes status og identitet i vikingtid og middelalder, og til å forstå utviklingen frem mot seterbruket vi kjenner fra nyere tid. 

 

Sentralplasser som multifunksjonelle plasser Himlingøje og Gudme/Lundeborg – to sentralplasser i Danmarks yngre romertid (150 e.Kr. – 400 e.Kr.)
Heidi Joki
”The concept of ’central places’ has been developed in Scandinavian archaeology during the last decades to classify rich settlement sites from the late Iron Age. These sites have mainly been understood in terms of ‘long-distance trade’, ‘economy’, ‘control’, ‘production’, ‘gold’, ‘hall’, ‘richness’, ‘gods’, ‘sacred’, and ‘power’ in different variations and combinations. Although these keywords are significant, the have never been included in a coherent model of explanation” (Hedeager 2002:3).

 

Gravferd i Byrkjehaugen – ei rituell framsyning?
Kristin Fjelberg
“…in everyday life, “to perform” is to show off, to go to extremes, to underline an action for those who are watching…” (Schechner 2002).

Den førhistoriske gravferda med sine seremoniar, ritual, menneske og utstyr av mindre varig karakter er ikkje bevart for ettertida. Ved å bruke Richard Schechner sine studier kring performance og sambandet med ritual, vil eg freiste å danne eit bilete av ei førhistorisk gravferd der aktiviteten som omgav ei slik handling kan sjåast på som bærar av ei framsyning der det rituelle, estetiske og dramatiserte vart kombinert i eit felles uttrykk.

 

Formidling og Eksperimentell Arkeologi. Seminar på Hordamuseet 5-6 mars 2005.
Sigrid Alræk Dugstad
Den første helgen i mars ble det arrangert seminar på Hordamuseet med tittelen ”Formidling og Eksperimentell Arkeologi”. Seminaret ble arrangert av studentforeningen ”Skålgropa” i samarbeid med Hordamuseet, og var rettet mot arkeologer, studenter og andre interesserte.

Hordamuseet som vertskap og dets beliggenhet, var ideelt for arrangementet. Nausttuft, gravhaug, steinsetting og utildekket utgravingsfelt etter årets feltkurs førte til et godt grunnlag for omvisninger i dette landskapet.

 

Utgravinger ved Bergen Museum 2004
Live Johannesen

 

Utgravinger ved Bergen Museum 2004 – Rugsund.
David Simpson

 

Utgravinger ved Mongstad, Lindås kommune Hordaland
Tor Arne Waraas.